جمعه 27 اردیبهشت‌ماه سال 1387
آدمهای غریب.....

بر رستگاری آدمی تصور می کردم

اما آن همه رویایی بود برای ما

برای تنهاییمان و برای آنچه آرزوی داشتن را در رویای خیس آدمی شعله ور می کرد

بادهای دیوانه می تازند و ما باز سخن ساز می کنیم

در آرزوی آنچه می خواستیم