جمعه 27 اردیبهشت‌ماه سال 1387
time of being silent

سالهاست که غصه ى آینده ى نیامده و روزهاى رفته را مى خورم ،

سالهاست که من اینجا ایستاده ام .

18

فریاد تا آزادیمان ،

18

فریاد تا تکرار زندگیمان .