چهارشنبه 1 خرداد‌ماه سال 1387
کور بودن........

من خدا را نمی خواهم

من عشق را نمی خواهم

چشمان تو مرا بس

دستان تو مرا بس

کور بودن تمامی لذت من

ندیدن تمامی افتخار من

کور بودن آرزوی من

کاش نمی دیدم

دستانم لغزید