دوشنبه 24 تیر‌ماه سال 1387
گیرم....

 

خدا به من آموخته که:

  

       زبانم ٬ ذکر

        

              سکوتم ٫ فکر

                

                       و نگاهم ٫ عبرت باشد....

(مسیح)