جمعه 27 اردیبهشت‌ماه سال 1387
آغوشت را باز نگه دار

جنگى بى بدیل جنگى براى شکست خوردن.

چشمان خسته ام را بستم شاید در خواب ببینمت ...

براى همراهیمان باید گشود زنجیرهاى بسته بر در را