چهارشنبه 5 اسفند‌ماه سال 1388
یا من یا مرگ...

مرگم در رسید همین امروز

چشمانم را بستم که نبینمش همین امروز

و قهوه ای نوشیدم همین امروز آخرین و تلخ ترین را

بر تختی که جای یک نفر داشت دراز کشیدم همین امروز

یا من یا مرگ!

بازبرخواستم مرگ را دیدم و خودم را همین امروز

هم بستر

یگانه