شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1387
بیراهه...

به دنبال سکوت آمدم و سهمی از سایه‌ها بردم...

 

در جستجوی خویش بودم و نگاه باران را یافتم...

 

من سر بر بیراهه زدم و مسیری سبز یافتم...

 

من تو را یافتم در سکوت مسیری سبز به دنبال خویش..