جمعه 27 اردیبهشت‌ماه سال 1387
هیم برو بابا چی میگی

از تنهایی ..،...از وحشت لذت بردم

من از اضطراب نرسیدن لذت بردم

من از سرمای زمستان

از تپیدن قلب گنجشککی

از بوییدن ظلمت ، خشم

از نرسیدن

من از زندگی لذت بردم

من زندگی را نوشیدم

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

زندگی گلی بود در دستان من

و من کودکی خسته از گل بازی

خسته از اشکال..،... از هندسه

از خودم از تو