چهارشنبه 8 خرداد‌ماه سال 1387
لعنت به من...لعنت به تو...

لجن زارى بیش نبود خانه ِمان

و این احساس متعفن که در باغچه ى خانه ریشه کرد

خواستم از یاد برم

آسمان غرید و زمینیان فراموش کردند

بوى تعفنى که از سینه هاشان مى وزید

چشمانم را بستم و آروز کردم کاش دیگر نبینم

که انسان مرد

درخت سیب خشکید

و من چشمانم را نگشودم....